Satsningsområder

 

Lek

Leken er lystbetont, det vil si at leken er et mål i seg selv. Det er i lek barna lærer, uttrykker seg og bearbeider inntrykk. Barna skal opleve mestring, gode samspill og medvirkning med andre barn og voksne. Leken går fra å leke "ved siden av " til å leke sammen. Det blir viktig å kunne vente på tur, ha initiativ og kunne følge andres initiativ.

 

 

 

Språk

Språk og språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver. Barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. I Tranby barnehage har vi jobbet med dette gjennom mange år. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. I vårt arbeid med språk har vi utarbeidet en språk standard for Tranby barnehage. Denne jobber vi systematisk med i det daglige arbeidet. Dette er aktiviteter vi vet gir god språkstimulering.

 1. Vi skal ha månedens dikt / regle
 2. Vi skal ha fokusord - Månedens ord/ begreper
 3. Vi skal ha faste lesestunder med barna
 4. Vi skal klappe stavelser - navn, begreper osv
 5. Vi skal legge til rette for god rollelek
 6. Vi skal lage egne historier med barna på stor avdeling, der de er aktive deltagere

 

 

Sosial kompetanse

Sosialkompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner

( Rammeplan for barnehager)

Å utvikle sosial ferdigheter er helt grunleggende for menneskets trivsel. Barnet lærer seg og bli endel av fellesskapet og samtidig å kunne hevde seg selv i samspill med andre på en positiv måte. Den voksnes rolle er sentral i arbeidet med sosial kompetanse. De er rollemodeller og det er viktige med rause, tydelige og engasjerte voksne for å skape et varmt og inkluderenede miljø.

 I "Være sammen" er målet å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. I dette arbeidet er det sterkt fokus på implementeringsarbeidet, som omhandler hvordan hver barnehage tar teoriene i bruk. Teoriene i være sammen er sentrale, og kan oppsumeres i fem kjernekomponenter:

 • Autoritative voksne
 • Relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Tidlig innsats
 • Håndtering av utfordrende atferd
 • Implementering og organisasjonsutvikling

Å skape en felles forståelse av innholdet av disse kjernekomponentene, og hvordan de vil se ut i praksis er en viktig del av endringsarbeidet i barnehagen. For mer informasjon se: 

Være sammen