Omsorg, lek og læring

Omsorg, lek og læring

” Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg.” (Rammeplanen, side 26)

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre
Alle barn skal bli møtt som den de er
Barnet skal leke hver dag og ha venner
Barnet skal oppleve mestring og gleden av å lykkes
Barnet skal få oppleve relasjoner preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill
Barnet skal føle seg ivaretatt og trygg