Styret

Styrets oppgave er å lede barnehagen slik at den er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer og krav. Styret jobber med saker som er av uvanlig art eller av stor betydning.

Det avholdes 7-8 ordinære styremøter i året. Disse møtene har i hovedsak følgende innhold: økonomi, kvalitet, sikkerhet og strategi.

Som grunnlag for den økonomiske styringen av barnehagen har styret siden 2005 hatt følgende prioriteringer:

Barna, tiltak og anskaffelser for å bedre tilbudet ovenfor barn og ansatte, tiltak rettet mot økt trivsel.

Styret ser det som en viktig oppgave å holde oppsyn med kundetilfredshet og trivsel blant de ansatte. Arbeidsmiljøet i Tranby barnehage er meget godt. Det utføres årlige kunde- og medarbeiderundersøkelser, det har vært gode resultater.

Styreleder året 2020/ 2021 er Tom Arne Søyland

mobil : 976 04 895