Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

I nært samarbeid skal foreldre og personal skape en best mulig hverdag for hvert enkelt barn. Familiene skal bli møtt med en positiv og åpen holdning og vi legger vekt på at vi skal ha tid til å prate sammen i hverdagen.

  • Foreldrene er velkommen til å være sammen med oss i barnehagen
  • Personalet informerer gjennom ”I dag”-tavle, samtale, månedsplaner og månedsbrev
  • Oppstart samtale med Pedagogisk leder når barnet begynner i barnehagen og skifter avdeling
  • Foreldremøte en gang i året
  • Foreldresuppe en ganger i året
  • Foreldresamtale en gang i året og ellers ved behov
  • Foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget
  • Et eierstyre sammensatt av foreldre